Privacy Statement

LLM Solutions, gevestigd aan Drogersdijk 46 2584SX ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

http://www.llmsolutions.nl
Drogersdijk 46
2584SX ’s-Gravenhage
+31 6 42 53 08 67
Lodewijck Vogelzang is de Functionaris Gegevensbescherming van LLM Solutions. Hij is te
bereiken via l.vogelzang@llmsolutions.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

LLM Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@llmsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LLM Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om online diensten te leveren

5. Geautomatiseerde besluitvorming

LLM Solutions maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LLM Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Na beëindiging van uw contract, bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar. Deze periode gaat
in op de dag dat uw contract stopt.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

LLM Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LLM Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@llmsolutions.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LLM Solutions zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
LLM Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LLM Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@llmsolutions.nl. LLM Solutions heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u
zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit
onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke
(inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
(www.desk-planner.nl / www.rooster-planner.nl/ www.llmsolutions.nl) naar het hieraan gekoppelde
IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch
laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.